نام پذیرنده : خادمان افتخاری شهدا

پشتیبانی

سفارش عکس و بروشور شهید سیاهکالی

از این فرم جهت سفارش عکس و بروشور شهید سیاهکالی استفاده کنید
هر عکس به همراه پنجاه بروشور معرفی کتاب برای شما ارسال خواهد شد
صرفا سفارش هایی که تا قبل از روز چهارشنبه ثبت شوند ارسال می شوند
لازم است حتما بروشورها در جای مناسب بین افراد علاقمند توزیع شود
در قسمت شرح سفارش مشخص کنید مبلغ را برای چه میزان سفارش وارد کرده اید