نام پذیرنده : نشریه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

پشتیبانی

هزینه داوری سریع- بخش دوم

مقالاتی که داوری سریع درخواست نموده اند، در صورت پذیرفته شدن مقاله بایستی قسمت دوم هزینه داوری سریع را نیز پرداخت نمایند.