نام پذیرنده : مصطفی پورعلی

پشتیبانی

پرداخت مبلغ مشاوره (استارتاپ)

هزینه مشاوره بابت یک جلسه است.