مبلغ : 2400000 ریال

نام پذیرنده : زبانسل

کد پذیرنده : 1000010546پیگیری تراکنش

شرکت در امتحانات بین المللی قابل استعلام Track Test نمایندگی انحصاری جمهوری اسلامی ایران


شامل 12 آزمون که هر 30 روز یکبار تکرار می شود و یک آزمون پایانی (خروجی) نوشتن و صحبت کردن و امتحان همراه با مراقبت برای صدور مدرک شامل مجموعاً 14 آزمون تحت استاندارد اتحادیه آموزش زبان اروپا و صدور و ارسال مدارک تحصیلی قابل استعلام به ایران