نام پذیرنده : کافه وکیل

پشتیبانی

حمایت مالی

کافه وکیل وقف عام است و با کمک های مردمی اداره میشود و سعی آن همیشه کمک به مردم و حل مشکلات حقوقی آنها بوده جهت سهیم بودن در این امر خدا پسندانه به بپرسید کمک کنید