نام پذیرنده : خادمان افتخاری شهدا

کد پذیرنده : 1000010249پیگیری تراکنش

حمایت از کتاب یادت باشد


در صورتی که قصد دارید خادمان افتخاری شهدا را در راستای انتشار هر چه بیشتر کتاب زندگی شهید سیاهکالی حمایت کنید می توانید مبالغ خود را از طریق این فرم پرداخت کنید
تمام هزینه ها صرف چاپ کتاب و مسابقه کتابخوانی شهید سیاهکالی خواهد شد