نام پذیرنده : خادمان افتخاری شهدا

پشتیبانی

حمایت از کتاب یادت باشد

در صورتی که قصد دارید خادمان افتخاری شهدا را در راستای انتشار هر چه بیشتر کتاب زندگی شهید سیاهکالی حمایت کنید می توانید مبالغ خود را از طریق این فرم پرداخت کنید
تمام هزینه ها صرف چاپ کتاب و مسابقه کتابخوانی شهید سیاهکالی خواهد شد