نام پذیرنده : مثنوی ارواح

پشتیبانی

خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی

کتاب خاطرات یک روح مشروح گفتگوی یک مدیوم با روحی متعالی است که از نحوه و چگونگی قبض جان و رسیدن ایشان به منزلگاه ابدی با بیانی بسیار شیوا و آموزنده سخن اطلاعاتی کسب گردیده است.