نام پذیرنده : قالیبافنامه

پشتیبانی

حمایت مالی از ما

قالیبانامه یک حرکت آتش به اختیار و توسط جوانان انقلابی طراحی و توسعه یافته است و هیچگونه حمایت مالی از هیچ ارگان و نهادی نمی شود، قالیبافنامه در اهداف خود توسعه و تبلیغ و ترویج نامه ی دکتر قالیباف بامفهموم نواصولگرایی را در نظر دارد.