نام پذیرنده : مهدی ابراهیمی

پشتیبانی

حمایت از وبسایت بازی بساز!

وبسایت بازی ساز :
یـک منبع خـوب و مفید برای یادگیری مـوتور بازی سازی کانستراکـت که با آموزش های متنی ، تصویری ، دوره ای به روند پیشرفت شما در بازی سازی کمک بسیار می کند و تمام هدف ما همین است!
حمایت شما :
روند پیشرفت وبسایت ما به حمایت شما کاربران بستگی دارد و شما تنها دلیل انگیزه ما هستید و چون آموزش های ما بیشتر رایگان هست پس ما حمایت مالی را به شما دوستان سپردیم!