پشتیبانی

هزینه ثبت نام

جهت تامین هزینه های کانال و ارائه خدمات بهتر به سرویس گیرنده هزینه ثبت نام اخذ میگردد و این هزینه اختیاری است.